West Highland White Terrier Vereniging van België


 

 KKUSH nr 1098 

West Highland White Terriër vereniging van België

Zetel: Krakelaarsveld 67 te Herentals 

STATUTEN. 

Op 13 april 2006

De ondergetekenden

Vermeiren Annick Angelina, wonende te Zoersel, Den Haan 6

Tomlinson-Hoefkens Marcella Jeanne, wonende te Brecht, Kerkhovenakkerlaan B10

Tomlinson Linda, wonende te Brasschaat, Paulusstraat 37

De Haes Yolanda Jacqueline Joanna, wonende te Herentals, Krakelaarsveld 67

Szmulewicz Francine, wonende te Brasschaat, Miksebaan 264

Van Noten Ann, wonende te Zandhoven, Kersenlaan 6

Van Goethem Marcel, wonende te Beveren, Ciamberlanidreef 67/11

Maes Sonja, wonende te Beveren, Ciamberlanidreef 67/11

Mens Pierre, wonende te Sint Niklaas, Kaarsenmakersstraat 23

Smits Luc, wonende te Zandhoven, Kersenlaaan

Marien Joseph, wonende te Zoersel, Den Haan 6

Van Goethem Agnes, wonende te Sint Niklaas, Kaarsenmakersstraat 23

Valkiers Gerebern, wonende te Herentals, Krakelaarsveld 67 

allen van Belgische nationaliteit

verklaren bij deze akte een feitelijke vereniging op te richten, , waarvan zij de statuten als volgt samenstellen:
De vereniging is een voortzetting van de West Highland White Terriër vereniging van België, VZW die zichzelf zal ontbinden en haar netto actief en haar toetredende leden zal overdragen  aan deze vereniging. 

Art. 1         De vereniging heeft als naam: West Highland White Terriër vereniging van België,  bij afkorting Westie-club,.                                  

Art. 2         De zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Krakelaarsveld 67

Bij beslissing van de Algemene vergadering  kan de zetel binnen België¨worden verplaatst.

Art. 3         De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde termijn. Zij  kan te allen tijde worden ontbonden, volgens de modaliteiten in de statuten voorzien. Het maatschappelijk jaar vangt aan op één januari van elk jaar en wordt afgesloten op éénendertig december daaropvolgend.

Het eerste maatschappelijk jaar begint op heden en eindigt op éénendertig december 2000 en vier 

Art. 4         De vereniging heeft tot doel hondenliefhebbers nader tot elkaar te brengen  en het promoten van de rashond en in het bijzonder van de West Highland White Terrier.. De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettelijke weg, onder andere door het houden van vergaderingen, het steunen en organiseren van wedstrijden,  tentoonstellingen, sportactiviteiten en educatie. Door het opstellen en het laten naleven  van fokreglementen en door het adviseren en bijstaan van clubleden bij hun fok- en tentoonstellingsactiviteiten.  

 Zij zal alle beschikbare middelen aanwenden ter bevorde­ring van het fokken en gebruiken van rashonden en van de West Highland White Terrier in het bijzonder.

Bovenstaande opsomming is enkel beschrijvend en geenszins beperkend.

De vereniging is aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder het nummer 1098, waarvan zij zowel het huidige als elk later in voege tredend reglement aanvaardt.

Zij erkent de Conventie van twaalf februari negentienhonderd achtentwintig, die een herziening inhoudt van het pact van vijf januari negentienhonderd en acht en aan de basis ligt van de Belgische Kynologische Vereniging. Zij verbindt er zich toe elke andere organisatie, niet aangesloten bij de K.K.U.S.H. of het F.C.I. noch moreel, noch daadwerkelijk te steunen. 

Art. 5         Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen. De ondergetekenden zijn de eerste effectieve leden. De vereniging telt effectieve en toegetreden leden. Toegetreden leden hebben alleen de rechten en verplichtingen die worden bepaald in het huishoudelijk reglement. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. 

Art. 6         Effectief lid is:

a) zij die bij deze stichting ondertekenen
b) zij die door de Raad van Bestuur voorgesteld en aanvaard worden 

Art. 7         De Raad van bestuur kan, onder door hem te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermende leden of toegetreden leden tot de vereniging toelaten. 

Art. 8         Ieder persoon die toegetreden lid wenst te worden moet een schriftelijke aanvraag richten tot de Raad van Bestuur. Deze beslist dan over de kandidatuur op haar eerstvolgende vergadering. De beslissing is zonder beroep en moet niet gemotiveerd worden.  Personen die lid waren van de VZW “West Highland White Terriër vereniging van België” zijn de eerste toegetreden leden. 

Art. 9         Personen die reeds lid zijn van een kynologische vereniging niet aangesloten bij de K.K.U.S.H., of lid zijn van een of andere buitenlandse vereniging die door het F.C.I. niet wordt erkend kunnen geen lid worden of blijven van de vereniging.

Oud-leden van dergelijke door de K.K.U.S.H. niet erkende verenigingen zullen hun ontslagbrief uit deze vereniging voorleggen, kopie van deze brieven wordt naar de K.K.U.S.H. gezonden en door hen bewaard. 

Art. 10        De jaarlijkse bijdrage van effectieve leden bedraagt maximum 100 Euro. De Raad van Bestuur stelt jaarlijks het lidgeld vast. De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.

Toegetreden en effectieve leden betalen daarbij nog een gelijke jaarlijkse bijdrage om van de faciliteiten van de vereniging gebruik te maken. Het bedrag wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en mag maximum duizend Euro belopen.

Art. 11        De effectieve en toegetreden leden zijn vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging terug te trekken door schriftelijk ontslag te geven aan de Raad van Bestuur.

Wordt als ontslagnemend geacht, het effectief of toegetreden lid dat de verschuldigde bijdrage niet betaalt binnen de maand na het verzenden van de uitnodiging tot betaling.

Tot uitsluiting van een effectief lid kan alleen door de algemene vergadering worden besloten met twee/derden meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen en nadat de belanghebbende werd gehoord en de nodige inlichtingen heeft verstrekt. Deze laatste zal per aangetekend schrijven hiertoe worden uitgenodigd.

De Raad van Bestuur mag, tot de beslissing van de volgende Algemene Vergadering, de leden schorsen die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een ernstige inbreuk op de statuten, het huishoudelijk reglement of op de wetten in verband met de eer of de wellevendheid.

Toegetreden leden kunnen door de Raad van Bestuur ontslagen worden met een twee/derden meerderheid.

Elk persoon door een strafbepaling getroffen, waarvan de uitwerking zich bepaalt tot de kring van de vereniging, heeft het recht in hoger beroep te gaan bij de Kynologische Raad. Dit beroep is in elk geval ontvangbaar, indien de vereniging de uitbreiding van de strafbepaling tot gans de K.K.U.S.H. aanvraagt. De persoon getroffen door een strafbepaling zal hiervan per aangetekend schrijven verwittigd worden en zal op dezelfde wijze van zijn recht op hoger beroep in kennis gesteld worden. 

Art. 12        Een uittredend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een overleden lid hebben generlei aanspraak op het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave van gestorte bijdragen, van aanbrengsten of van andere prestaties vorderen. 

Art. 13        De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van tenminste drie leden. Als evenwel maar drie personen lid zijn van de vereniging, bestaat de Raad van Bestuur uit slechts twee personen. Het aantal bestuurders moet in elk geval altijd lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging.

Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering voor onbepaalde duur en zijn ten allen tijde door haar afzetbaar en worden gekozen onder effectieve en toegetreden leden. Benoeming, ontslag en afzetting zomede elk hernieuwen en ophouden van het mandaat van een bestuurder wordt binnen een maand in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad openbaar gemaakt.

Bij het openvallen van een mandaat wordt een voorlopig bestuurder benoemd. Deze benoeming gebeurt door de Raad van Bestuur en loopt tot de volgende Algemene Vergadering die ze al of niet bevestigt.

Art. 14        De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, zijnde het dagelijks bestuur. De voorzitter of de secretaris  roepen de raad bijeen.

De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging en leidt de vergaderingen. De secretaris voert de administratieve opdrachten van de Raad van bestuur uit. Hij ondertekent de door de wet verplichte stukken. De penningmeester doet de boekhouding en stelt de rekeningen en de begroting op.

De Raad vergadert slechts geldig indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of de stem van degene die hem vervangt.

Een bestuurder kan zich door een ander bestuurder laten vertegenwoordigen door een gedateerde schriftelijke volmacht, maar niemand mag meer dan één volmacht dragen.

De notulen worden gehouden in een daartoe bestemd register en ondertekend door de voorzitter of de secretaris van de vergadering.

Art. 15        De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van degene die uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een of meer van zijn leden of zelfs aan derden.

De vereniging wordt ook tegenover derden geldig vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur. Deze oefenen hun bevoegdheden alleen uit.

De raad van bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, een afgevaardigde-bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling.

De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig oordeelt.

De bestuurders nemen, in de uitoefening van hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. 

Bestuurders kunnen ten allen tijde ontslag nemen door dit schriftelijk te melden aan de secretaris of de voorzitter. 

Art. 16        De algemene vergadering is de soevereine macht der vereniging en samengesteld uit alle effectieve leden die aan de statutaire verplichtingen voldaan hebben, en ze heeft tot opdracht:

- de bestuurders te benoemen of af te stellen; de kandidaturen voor de raad van bestuur moeten op de zetel der vereniging toekomen minstens tien dagen voor de algemene vergadering.

- jaarlijks de rekeningen en begrotingen goed te keuren of te verwerpen; door de goedkeuring der rekeningen door de algemene vergadering wordt aan de bestuurders ontheffing verleend van hun verantwoordelijkheid.

- de statuten te wijzigen mits naleving van de bestaande wetgeving.

- de vereniging te ontbinden of te fusioneren.

- de uitsluiting en de aanvaarding van nieuwe effectieve leden.

- de bevoegdheden uit te oefenen die haar door de wet of de statuten zijn toegekend.

- de algemene vergadering is tevens wettelijk bevoegd voor de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk. 

Art. 17  De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden, hoe groot het aantal aanwezigen ook zij. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter der vergadering. 

Art.  18   Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeen­geroepen, die een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze tweede algemene vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden..

Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede Algemene Vergadering.

Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid  van 4/5 van de stemmen worden besloten.

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging gelden dezelfde regels als deze omschreven voor het wijzigen van het doel van de vereniging 

Art. 19        De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks eist.

Zij moet minstens éénmaal per jaar, ten laatste binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar, worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen en begroting en van het beleid van de bestuurders. De bestuurders zijn bovendien verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens als tenminste één/vijfde van de effectieve leden  een gemotiveerde schriftelijke aanvraag hiertoe doen. Deze algemene vergadering zal gehouden worden binnen dertig dagen na het indienen van de aanvraag.

Al de effectieve leden moeten worden opgeroepen tenminste acht dagen voor de vergadering. De oproep geschiedt bij gewone brief, via e-mail of via het clubblad en vermeld de agenda.

 Tevens dient elk voorstel dat ondertekend wordt door 1/20 van de effectieve leden op de agenda geplaatst te worden.

Onderwerpen die niet op de agenda staan worden niet behandeld.

In uitzonderlijke gevallen kan de Raad van Bestuur punten toevoegen aan de dagorde tot bij het begin van de vergadering. 

Art. 20        De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en bij diens afwezigheid door de oudste bestuurder.

Een lid kan zich door een ander lid op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een gedateerde schriftelijke volmacht. Een lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Elk lid beschikt over 1 stem op de Algemene Vergadering.

Art. 21        Van elke Algemene Vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris, en opgenomen worden in een bijzonder register. Leden of derden die van een belang doen blijken kunnen uittreksels vragen ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

Art. 22  Goedgekeurde statutenwijzigingen zullen aan het secretariaat van de Vereniging der Afgevaardigden de K.K.U.S.H. meegedeeld worden binnen de 30 dagen. 

Art. 23        In geval van ontbinding, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk zal na het

vereffenen der schulden en het aanzuiveren der lasten, de sociale verwezenlijking aan

de K.K.U.S.H. of aan een gelijksoortige vereniging die een zelfde doel nastreeft, worden

toegekend. In geval van ontbinding heeft de K.K.U.S.H. het recht na te gaan of

voornoemde maatregelen wel degelijk werden genomen.

 

Als eerste bestuur worden aangesteld:

 

Tomlinson-Hoefkens Marcella Jeanne, wonende te Brecht, Kerkhovenakkerlaan B10

Tomlinson Linda, wonende te Brasschaat, Paulusstraat 37

De Haes Yolanda Jacqueline Joanna, wonende te Herentals, Krakelaarsveld 67

Szmulewicz Francine, wonende te Brasschaat, Miksebaan 264

Van Noten Ann, wonende te Zandhoven, Kersenlaan 6

Van Goethem Marcel, wonende te Beveren, Ciamberlanidreef 67/11

Mens Pierre, wonende te Sint Niklaas, Kaarsenmakersstraat 23

 

Als voorzitter:

Tomlinson-Hoefkens Marcella Jeanne, wonende te Brecht, Kerkhovenakkerlaan B10

 

Als penningmeester:

Szmulewicz Francine, wonende te Brasschaat, Miksebaan 264

 

Als secretaris:

De Haes Yolanda Jacqueline Joanna, wonende te Herentals, Krakelaarsveld 67

 

 

 

Getekend:

 

De Haes Yolanda                           Hoefkens Marcella              Szmulewicz Francine         

 

Tomlinson Linda                           Van Noten Ann                  Vermeiren Annick   

 

 

Van Goethem Marcel,                  Maes Sonja                                  Mens Pierre,

 

Smits Luc                                    Marien Joseph                             Van Goethem Agnes

 

Valkiers Gerebern